Vibrationsanalys

Försvarsmakten

Uppdraget gällde ett av kustbevakningens fartyg. Stora vibrationsproblem störde under gång och belastning av motorerna. Med noggrann intervju av sakkunniga på fartyget genomfördes omfattande uppmätningar på en mängd olika punkter. Dessa mätningar utvisade att infästningsramen för drivpaket skruvade sig vid belastning. Det medförde att drivaxeln drogs ur sitt uppriktade läge vid belastning.

Med analysarbetet väl dokumenterat informerades beställaren. I samråd beslutades att rikta så att det belastade felet ställdes som det rätta med följd att vid obelastat läge var inriktningen fel. Hur mycket detta fel skulle kompenseras byggde på min erfarenhet från liknande projekt och min samlade upparbetade erfarenhet på området.

Efter vår justering enligt uppmätta värden erhölls en vibrationsfri gång under belastning. Med detta resultat för första drivlinan ställdes samtliga in efter noggrann uppmätning enligt samma filosofi.

Beställaren blev nöjd med vår lösning. En lösning som bygger på lång upparbetad erfarenhet och förmåga att tänka ”utanför boxen”.

Kostnadsbesparing blir det den dag det blir skapt läge och fartyget måste fungera enligt plan utan haveri.