Techmea AB:s uppförandekod för leverantörer

1. INLEDNING

1.1 För att säkerställa ett ansvarsfullt agerande med avseende på etiska, sociala och miljömässiga frågor sammanfattar denna Uppförandekod för Leverantörer (nedan kallad ”UfL”) de minimikrav som Techmea AB har åtagit sig att uppfylla och som Techmea AB kräver att dess leverantörer förbinder sig att strikt följa, för att kunna göra affärer med Techmea AB.

1.2 I denna UfL avses med ”Leverantör” varje leverantör och varje affärsenhet som är ansluten till en sådan leverantör (genom inkorporering i samma koncern eller genom hela sin egen leveranskedja) av leveranser inklusive och utan begränsning gällande, varor, tjänster, konsultation, utrustning och produkter till Techmea AB.

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER

2.1 Leverantören är skyldig att
a) fullt ut efterleva regelverk för de mänskliga rättigheter som följer av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, nationell rätt och internationella fördrag, i alla avseenden, att
b) behandla alla respektfullt och med värdighet och
c) respektera allas integritet och rättigheter.

2.2 Leverantören får inte
a) anställa ett barn som är under den lagliga anställningsåldern. Varje barn ska skyddas från ekonomiskt utnyttjande och från att utföra arbete som kan anses farligt, ha en negativ inverkan på barnets utbildning eller vara skadligt för barnets hälsa eller utveckling.
b) tvinga någon att arbeta mot hans eller hennes vilja
c) förfölja, diskriminera och/eller trakassera någon av någon anledning, såsom kön, ålder, sexuell läggning, hudfärg, ras, social bakgrund, etniskt ursprung, funktionshinder, graviditet, religion, politiska åsikter, fackligt medlemskap
d) ägna sig åt sexuella, fysiska eller verbala övergrepp och kroppsstraff och hot om detsamma, eller
e) tvinga sina anställda att överlämna sina värdesaker eller identitetshandlingar.

2.3 Leverantören är skyldig att behandla sina anställda på ett rättvist och likvärdigt sätt och att respektera de anställdas föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

2.4 Leverantören är skyldig att betala (och se till att dess underleverantörer och underleverantörer betalar) sina anställda minst minimilönen i enlighet med tillämplig lag och/eller kollektivavtal. Avdrag från lön som disciplinåtgärd är förbjuden.

2.5 Leverantören är skyldig att fullt ut följa tillämplig lagstiftning och/eller kollektivavtal avseende arbetstid och viloperioder.

3. HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

3.1 Leverantören ansvarar för sina anställdas hälsa och säkerhet. Leverantören ska minst uppfylla minimistandard enligt nationella och lokala lagar och förordningar när det gäller arbetsmiljön.

3.2 Leverantören ska vidta bästa möjliga försiktighetsåtgärder mot olycksfall och arbetssjukdomar. Leverantören ska utbilda anställda i hälso- och säkerhetsfrågor samt införa och upprätthålla ett adekvat ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet.

4. MILJÖ

4.1 Leverantören är skyldig att följa alla miljölagar, förordningar och standarder som gäller för dess verksamhet. Leverantören ska följa miljövänliga metoder på alla platser där den är verksam.

4.2 Leverantören ska aktivt arbeta för att minska utsläppen till luft, mark och vattendrag samt effektivisera användningen av naturresurser.

5. AFFÄRSMETODER, ANTIKORRUPTION OCH REGELEFTERLEVNAD

5.1 Leverantören är skyldig att bedriva sin verksamhet på ett etiskt sätt. Detta inkluderar att leverantören:
a) avstår från alla former av korruption och mutor, varken direkta eller indirekta. Leverantören är särskilt skyldig att säkerställa att betalningar, gåvor och gästfrihetshandlingar överensstämmer med gällande lagar mot mutor och inte frikostiga
b) strikt följer konkurrens- och antitrustlagar i alla aspekter av sin verksamhet
c) avstår från intrång i immateriella rättigheter
d) skyddar sekretessen för all konfidentiell information som tillhandahålls av Techmea AB och andra
e) tar ansvar för alla personuppgifter i sin besittning och följer fullt ut lagstiftningen om datasäkerhet
f) åtar sig att ha och upprätthålla alla lagstadgade sociala och andra försäkringar
g) följer internationella handelsregler och exportkontrollbestämmelser

5.2 Leverantören är skyldig att korrekt och transparent registrera information relaterad till sin affärsverksamhet, finansiella siffror och situation i enlighet med tillämplig lagstiftning.

5.3 Leverantören är skyldig att följa all tillämplig lagstiftning i alla jurisdiktioner där denne bedriver verksamhet.

6. INTRESSEKONFLIKT

6.1 Leverantören är skyldig att undvika eventuella intressekonflikter.

6.2 Om leverantören upptäcker en omständighet som kan leda till en intressekonflikt ska leverantören omedelbart informera Techmea AB om detta. Leverantören ska alltid uppge eventuella ekonomiska intressen, exklusive aktier och andra instrument i börsnoterade bolag, som en anställd hos Techmea AB kan inneha i Leverantörens verksamhet.

7. SAMARBETE OCH EFTERLEVNAD

7.1 Leverantören är skyldig att se till att denna UfL implementeras. Leverantören ska säkerställa och regelbundet övervaka efterlevnaden av denna UfL.

7.2 Techmea AB förbehåller sig rätten att övervaka efterlevnaden av denna UfL. Leverantören kommer att tillåta Techmea AB och/eller av Techmea AB utsedda part att utföra efterlevnadsövervakning och revisioner av dokument och lokaler relaterade till samarbetet.

8. TILLÄMPNING

8.1 För det fall Leverantören inte följer denna UfL kan Techmea AB ge Leverantören vägledning om nödvändiga åtgärder och Leverantören åtar sig att vidta sådana korrigerande åtgärder utan dröjsmål.

8.2 Om Leverantören inte fullt ut följer villkoren i denna UfL har Techmea AB rätt att avsluta sitt affärssamarbete med Leverantören. Denna uppsägningsrätt föreligger utan att det påverkar andra rättigheter Techmea AB kan ha enligt något avtal mellan Techmea AB och Leverantören.